Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

September 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za III. kalendářní čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
27
28
29
 • Splatnost 3. splátky daně z nemovitostí
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
30
 
 
 

Aktuální termín 9/27/2021

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen

Elektronické podání daní z příjmů pro subjekty s účetní závěrkou

Zveřejněno : 11/25/2015, kategorie : Software TaxOff
Začátek letošního roku přinesl zmatky kolem požadavků státní správy na formát přílohy účetní závěrky, konkrétně Rozvahy a Výsledovky v rámci elektronického podání písemnosti.

Dosavadní praxe, kdy tyto přílohy byly do datové věty vkládány jako obecné přílohy ve formátu PDF, byla bez jakéhokoli upozornění nahrazena požadavkem na přílohy formou předepsané datové věty a správci daně (někteří) začali subjektům podání označovat za vadné.
Nejednalo se přitom o to, že by byl problém u programového zpracování, program TaxOff2 účetní výkazy formou předepsané datové věty vždy umožňoval. Šlo o to, že spíše běžná praxe daňového poradce nepředpokládala v řadě případů sestavování účetní závěrky, kterou dodával poradci subjekt právě ve formátu PDF.

Situaci jsme popsali a připomínkovali na MF ČR, následně státní správa tlaku veřejnosti povolila a přílohy ve formátu PDF až na úplné výjimky akceptovala.
V souvislosti jsme pak vydali k celé problematice shrnutí formou článku: https://u2brno.cz/aktualita/taxoff-elektronicke-podani-dane-z-prijmu-pro-podnikatelske-subjekty

Následně, dne 22.9.2015, rozeslalo MF ČR plošně aktualitu Informační e-mail číslo 60: Informační dopis softwarovým firmám.
Zde, mimo jiné, je uvedeno toto:
Nerespektování struktury datové zprávy zjišťujeme zejména v těchto oblastech:
6. Přílohy podání, které je třeba vyplnit přímo do formuláře podání (ve formuláři podání je pro tyto přílohy dostupná XML struktura), jsou do podání vloženy např. jako PDF soubor.
Celý dopis je k dispozici pod odkazem: dopis_softwarove_firmy.pdf

I když považujeme toto stanovisko za jasné, přesto jsme vznesli 23.10.2015 doplňující dotaz, viz aktualita ze dne 4.11.2015:
K bodu 6) Loni koncem února přestala státní správa akceptovat Rozvahu a Výsledovku jako přílohu PDF. Následně většina berních úřadů pod tlakem veřejnosti začala přílohy PDF opět brát. Pak se objevil předmětný informační materiál. My v tom tedy nemáme úplně jasno. Samozřejmě umožňujeme našim klientům, aby podali výkazy formou datové věty v rámci přiznání k dani z příjmů, umožňujeme jim v rámci tohoto základního řešení i řadu různých převodníků z účetních softwarů, aby měli datovou větu přiznání PO i FO správně, což garantujeme. Nicméně, stále se najdou i tací klienti, kteří po dohodě se svým správcem daně VYŽADUJÍ i formu výkazů jako obecné přílohy k písemnosti v PDF. Náš dotaz zní, zda máme v přímém rozporu s bodem 6 předmětné informace našim klientům výkazy formou obecné přílohy nadále umožnit, nebo to máme zakázat. Velice neradi bychom ale omezovali naše klienty v něčem, co pak berní úřady vylučovat nebudou. O vašem stanovisku budeme plošně informovat naše klienty.

Zde je vyjádření z MFČR, ze dne 24.11.2015:
--
k bodu 6)
Podle § 72 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) platí, že pokud daňový subjekt činí formulářová podání (mezi která náleží i daňové přiznání jehož součástí jsou i jeho přílohy) elektronicky, je tak povinen učinit datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Formát a struktura datové zprávy jsou zveřejněny prostřednictvím Pokynu D-349, dostupný na internetových stránkách Finanční správy pod odkazem: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_D-349.pdf
 
Podle Pokynu D-349 podání specifikovaná v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. např. daňové přiznání, jehož součástí jsou i jeho přílohy) musí být ve formátu XML a odpovídat příslušnému zveřejněnému XSD schématu. Samotné údaje z účetní závěrky musí být uvedeny v části „Vybrané údaje z účetnictví“, která je součástí struktury XML souboru daňového přiznání, a pouze Opis Přílohy účetní závěrky může být vložen jako tzv. E-příloha ve formátu např. PDF. Podrobnější údaje lze nalézt v Pokynech k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů dostupných v Databázi aktuálních daňových tiskopisů zveřejněných na internetových stránkách Finanční správy pod odkazem: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu a dále v Dotazech veřejnosti a v odpovědích na dotazy veřejnosti na internetových stránkách Finanční správy pod odkazem: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/vybrane-dotazy-k-elektronickemu-podavani-danoveho-priznani-5836.
 
Uvedené pokyny jsou závazné i pro správce daně a pokud ten obdrží podání nebo jeho přílohy v nesprávném formátu a/nebo struktuře, vyzve podatele k odstranění této vady a stanoví mu pro to přiměřenou lhůtu. Pokud podatel uvedenou vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, stává se podání neúčinným (tj. jako by vůbec nebylo podáno). Vybrané údaje z účetnictví, které jsou součástí XSD schématu, je proto třeba podat správci daně ve formátu XML. Pokud některý správce daně v případě nedodržení formátu a/nebo struktury souboru výzvu podateli nezašle a podání zpracuje, jako by vady nebylo, není to postup zcela v souladu se zákonem – jde o postup ve prospěch podatele nad rámec zákona, nejedná se však o systémový přístup, neboť správce daně má vždy vyžadovat dodržení formátu a struktury dle výše uvedeného.
 
Jaroslav Skrypynec
Generální finanční ředitelství
Technická podpora aplikací Daňového portálu www.daneelektronicky.cz
--
 
Závěr, program TaxOff2 nadále umožní připojit účetní výkazy jako obecnou přílohu ve formátu PDF, zůstane ale také v platnosti důrazné varování před generováním XML, pokud výkazy nebudou nalezeny v datové větě.
Tedy, na zodpovědnost každého uživatele, dle jeho domluvy s konkrétním správcem daně.
 
 
Šťastný Daniel, Martin
metodika a podpora TaxOff

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net